Government Resolutions on EXPO 2025 (Usnesení vlády)

Vláda

I. souhlasí

  1. s účastí České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace v Japonsku (dále jen „EXPO 2025“),
  2. s koncepčním návrhem účasti České republiky na EXPO 2025 vypracovaným Ing. Ondřejem Soškou, který je obsažen v části III materiálu čj. 739/22,
  3. s navýšením systemizace Ministerstva zahraničních věcí v letech 2023–2026 o čtyři pracovní místa v Kanceláři generálního komisaře podle části II materiálu čj. 739/22;

II. schvaluje rozpočet účasti České republiky na EXPO 2025 na léta 2023–2026 uvedený v části II materiálu čj. 739/22 s tím, že dojde v tomto období k navýšení kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 290,2 mil. Kč;

III. ukládá

  1. ministru zahraničních věcí a) oznámit vládě Japonska záměr České republiky zúčastnit se EXPO 2025, b) předložit vládě nejpozději do 31. srpna 2022 návrh na jmenování generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2025, c) informovat vládu nejpozději do 30. listopadu 2022 a následně každého půl roku o postupu příprav účasti České republiky na EXPO 2025,
  2. ministru financí 1) v návaznosti na bod II tohoto usnesení a podle části II materiálu čj. 739/22 navýšit výdaje kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o částku 67,5 mil. Kč v roce 2023, o částku 99,5 mil. Kč v roce 2024, o částku 89,7 mil. Kč v roce 2025 oproti výdajům obsaženým ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2024 až 2025, 2) zahrnout finanční zajištění účasti ve výhledu státního rozpočtu České republiky na rok 2026 ve výši 33,5 mil. Kč,
  3. místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj, ministrům průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, zemědělství a ministryním pro vědu, výzkum a inovace, životního prostředí a obrany spolupracovat s ministrem zahraničních věcí při přípravě a realizaci účasti České republiky na EXPO 2025.

Provedou: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, ministři financí, zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, životního prostředí a obrany

Mgr. Bc. Vít Rakušan, v. r. 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Originál usnesení naleznete na portálu odok.cz.

Usnesení vlády č. 720 ze dne 24. 08. 2022

o jmenování generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace

Vláda

I. bere na vědomí informaci, že Mgr. Jiří Potužník se vzdal funkce generálního komisaře účasti České republiky na EXPO 2020 ke dni 31. července 2022;

II. jmenuje Ing. Ondřeje Sošku generálním komisařem účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2025 v Ósace.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. předseda vlády podepsáno elektronicky

Originál usnesení naleznete na portálu odok.cz.

Obálka
Get the news in your inbox
Do you want to know what is new in the preparations of the Czech pavilion for the World Expo 2025 in Osaka, Japan? Sign up for the newsletter.
By clicking on the subscribe button you agree to the processing of personal data.